VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Lukáš Nechvíl (Nástroje Nechvíl) (platné od 1. dubna 2019)

I Všeobecná část
1. Všeobecné obchodní podmínky
Lukáš Nechvíl. (dále jen "VOP" nebo "podmínky") upravují dodavatelsko - odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží mezi společností Nástroje Nechvíl, Lukáš Nechvíl, se sídlem Travní 1013, 538 03 Heřmanův Městec, IČO: 02753871 (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující").

2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Tyto podmínky platí jako odsouhlasené, pokud kupující objedná zboží na základě katalogu prodávajícího, popř. obdrží potvrzení objednávky prodávajícím nebo dodávku prodávajícího bez námitek. Tyto VOP platí i v tom případě, kdy kupující má jiné obchodní podmínky a není podepsána žádná zvláštní kupní smlouva mezi kupujícím a Nástroje Nechvíl jako prodávajícím.

3. Tyto VOP jsou platné pro vztahy vyplývající z Obchodního zákoníku kdy kupující je povinen se registrovat pod svým identifikačním číslem (IČO).

 

Objednávka, uzavření obchodu, kupní smlouva
1. Svojí objednávkou se kupující zavazuje objednané zboží odebrat. Objednávku může kupující učinit písemně (dopisem,
telefonicky, e-mailem) nebo prostřednictvím webshopu prodávajícího umístěného na jeho webových stránkách (www.nastrojenechvil.cz).

2. Nástroje Nechvíl je oprávněna tuto vůli kupujícího, zboží uvedené v objednávce odebrat, během 1 týdne po jejím obdržení přijmout. Přijetí objednávky je potvrzeno buď písemným potvrzením objednávky (telefonicky, e-mailem) nebo přímým dodáním zboží kupujícímu. Přijetím objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Jestliže prodávající na objednávku kupujícího reaguje tak, že ji doplní či upraví (protinávrh prodávajícího), dochází k uzavření kupní smlouvy až poté, co kupující doručí prodávajícímu svůj písemný souhlas s takto doplněnou či upravenou objednávkou.

3. Kupující má právo stornovat svou objednávku bez udání důvodu kdykoliv do uzavření kupní smlouvy (do přijetí objednávky). Po uzavření kupní smlouvy před dodáním zboží je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na základě písemného oznámení, zaplatí-li odstupné ve výši 5% z kupní ceny objednaného zboží. Odstoupení je účinné zaplacením odstupného.

4. Každá ze smluvních stran je dále oprávněna odstoupit od kupní nebo jiné smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím pro podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou nebo pro její opakované nepodstatné porušení, pokud již byla druhá smluvní strana na takovéto porušení smlouvy upozorněna a byla vyzvána k řádnému plnění smlouvy a odstranění případného závadného stavu.

5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany kupujícího se považuje zejména neposkytnutí požadovaných podkladů a informací nebo součinnosti nezbytné pro řádné a včasné splnění závazku prodávajícího z kupní smlouvy a dále prodlení s úhradou plateb ve prospěch prodávajícího. Za podstatné porušení smlouvy ze strany prodávajícího se považuje závažné prodlení s dodáním zboží, kdy prodávající nedodá kupujícímu zboží ani bez zbytečného odkladu po jeho dodatečné písemné výzvě.

6. Nabídky prodávajícího jsou nezávazné. Veškeré k nabídce přiložená vyobrazení, výkresy, údaje o mírách a váhách jsou jen podmínečně závazné, pokud nejsou výslovně jako závazné označeny. Prodávající si vyhrazuje právo odchylek údajů na prospektech od ostatních vyobrazení či popisů.

7. Uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se uskutečňuje s výhradou řádné a včasné dodávky subdodavatele prodávajícího. Kupující je o skutečnosti, že zboží není k dispozici, resp. že zboží nebylo prodávajícímu jeho subdodavatelem řádně a včas dodáno, neprodleně informován.

Cena a platební podmínky
1. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, sjednávají prodávající a kupující kupní cenu zboží dle katalogových cen uvedených na webových stránkách prodávajícího. Ceníkové a katalogové ceny jsou nezávazné. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě, že dojde k změnám v cenách materiálu, cenách subdodavatelů prodávajícího nebo v kursu měn.

2. U nadrozměrných (=nestandardní velikost, hmotnost) dodávek si prodávající vyhrazuje právo přirážky k ceně či vyúčtování nákladů na zabalení zboží a jeho dopravu do místa určení.

3. Zákonem stanovená daň z přidané hodnoty je obsažena v cenách. Daň z přidané hodnoty se uvádí při vystavení daňového dokladu, kterým je uplatněna vůči kupujícímu cena dodaného zboží, a to v zákonem stanovené výši.

4. Splatnost faktury počíná běžet jejím vystavením a tato musí být uhrazena nejpozději poslední den její splatnosti na ní uvedeném. V případě bezhotovostní úhrady kupní ceny se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího.
 
5. Při prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo jiné platby ve prospěch prodávajícího je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6. Smluvní strany sjednávají pro případ, že prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo jiné platby ve prospěch prodávajícího bude trvat déle než 14 dnů, právo prodávajícího požadovat po kupujícím vedle úroku z prodlení také smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu je kupující povinen uhradit do 10 dnů po doručení jejího vyúčtování od prodávajícího.

7. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo jiné platby ve prospěch prodávajícího si prodávající rovněž vyhrazuje právo zadržet další dodávky zboží pro kupujícího a požadovat před jejich uskutečněním uhrazení všech částek, které mu kupující dluží, a platbu ceny dodávaného zboží předem.

8. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat prodávajícího o všech skutečnostech nasvědčujících tomu, že závazek uhradit kupní cenu nebude kupující schopen ve sjednané lhůtě splnit.

9. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 5 dnů písemně oznámit všechny pro prodávajícího významné skutečnosti týkající se kupujícího, zejména změnu obchodní firmy či jména kupujícího, adresy jeho sídla či provozovny, osob oprávněných jednat jménem nebo v zastoupení kupujícího apod.

10. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 5 dnů písemně oznámit prodávajícímu vstup kupujícího do likvidace, podání insolvenčního návrhu na kupujícího, rozhodnutí příslušného orgánu o prodeji podniku kupujícího nebo jeho části nebo vznik či existenci jiných skutečností, které by mohly negativně ovlivnit plnění závazků kupujícího ze smluv uzavřených s prodávajícím. V případě nesplnění povinností uvedených v tomto odstavci je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč. Smluvní pokutu je kupující povinen uhradit do 10 dnů po doručení jejího vyúčtování od prodávajícího.

Dodací podmínky
1. Kupující je povinen převzít zboží podle podmínek sjednaných v kupní smlouvě, případně v jiné smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícíma poskytnout prodávajícímu součinnost nezbytnou pro řádné a včasné dodání zboží. Dodatečně lze způsob dodání a převzetí zboží měnit jen na základě dohody prodávajícího a kupujícího.

2. V případě dodání zboží kupujícímu prostřednictví dopravce se považuje okamžik předání zboží dopravci za okamžik dodání zboží. V ostatních případech se za okamžik dodání zboží se považuje okamžik převzetí zboží kupujícím (nebo jím pověřenou osobou).

3. Při převzetí zboží je kupující povinen podepsat dodací list nebo jiný doklad o převzetí zboží a předat jej nebo zaslat prodávajícímu.

4. V případě nepřevzetí zásilky zboží kupujícím nezaniká jeho povinnost zaplatit kupní cenu zboží.

5. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny zboží, s jehož převzetím je kupující v prodlení, za každý i započatý den prodlení. Uplatněním či uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu takto způsobené škody v plné výši, vedle smluvní pokuty.

6. V případě zpoždění dodávky zboží z důvodů okolností vylučujících odpovědnost nebo z důvodu prodlení subdodavatele prodávajícího s řádným dodáním zboží bude termín dodání zboží kupujícímu posunut o dobu odpovídající době, po kterou shora uvedené okolnosti ovlivnily plnění závazků prodávajícího daných kupní smlouvou. O výskytu těchto okolností bude prodávající neprodleně informovat kupujícího.

7. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku dodání zboží (§ 4 odst. 2 těchto VOP). Zboží platí jako předané i v případě, že nebyla provedena přejímka zboží u kupujícího. Jako přejímka platí potvrzení o převzetí zboží.

8. V případě vrácení zboží Vám bude účtován manipulační poplatek ve výši 10% z ceny vráceného zboží.

Odpovědnost za vady, záruka
1. Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží ihned po jeho převzetí. Veškeré zjevné vady zboží je kupující povinen oznámit při převzetí zboží a uvést je do dodacího listu, případně do přepravního či jiného dokumentu dopravce, jinak ztrácí nároky z vad zboží.

2. Skryté vady musí být oznámeny neprodleně po jejich zjištění. Pro oznámení vady je nutná písemná forma. V písemném oznámení o zjištěné vadě kupující uvede zejména druh a rozsah vady, popis, jak se vada projevuje, okolnosti, z nichž byla vada zjištěna a čas zjištění vady, případně doloží obrazovou dokumentaci.

3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce trvání 12 měsíců od dodání zboží.

4. Prodávající ručí za vady zboží za předpokladu jejich včasného oznámení kupujícím s tím, že si vyhrazuje právo volby mezi nároky z vad zboží. Prodávající může v případ výskytu vady rozhodnout, že bude dodáno zboží nové jako celek nebo jen jeho vadná část, případně u zboží, u kterého nelze vadnou část vyměnit, bude tato vadná část opravena. Oprava nesmí mít vliv na funkčnost zboží.

5. V případě, že oprava nebo výměna zboží neodstraní reklamovanou vadu zboží, je kupující oprávněn požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit, má-li reklamovaná vada podstatný vliv na funkčnost zboží. Jedná-li se o vadu nepodstatnou nebo estetickou, nemá kupující právo od smlouvy odstoupit.

6. Shora uvedené nároky představují úplný výčet prostředků právní ochrany kupujícího při výskytu vad dodaného zboží. Kupujícímu nepřísluší žádná jiná práva v souvislosti s výskytem vad dodaného zboží, zejména nemá nárok na náhradu škody v důsledku vady dodaného zboží.

7. Záruka se nevztahuje na poškození zboží způsobená neodbornou nebo nesprávnou montáží, nesprávnou obsluhou, nevhodným použitím zboží nebo jeho nevhodným skladováním a na poškození způsobená mechanickými vlivy, vodou, statickou nebo atmosférickou elektřinou apod., za které prodávající neodpovídá.

8. Pro popis vlastností zboží platí výhradně popis zboží prodávajícím, případně popis zboží jeho výrobcem. Jakákoli vyjádření veřejnoprávní, reklamní nebo jiná nepředstavují žádné závazné údaje či vlastnosti.

Vlastnictví zboží
1. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží, které je předmětem kupní smlouvy. K přechodu vlastnického práva ke zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným zaplacením kupní ceny zboží.

2. Při neplnění smluvních povinností ze strany kupujícího, zejména při prodlení s úhradou kupní ceny, je prodávající oprávněn dodané zboží vzít zpět, přičemž to neznamená odstoupení od smlouvy, nýbrž zajištění oprávněných nároků prodávajícího. Odstoupení od smlouvy se děje pouze jednoznačným, takto označeným písemným projevem vůle prodávajícího. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené se zpětvzetím zboží či s odstoupením od smlouvy a s prodejem zboží po odstoupení od smlouvy. Právo prodávajícího na úhradu úroku z prodlení podle odstavce Cena a platební podmínky odst. 5 těchto VOP do doby odstoupení od smlouvy tím není dotčeno.

3. Kupující je povinen o dodané zboží řádně pečovat.

4. Při zástavách nebo jiných zásazích třetích osob do vlastnických práv ke zboží, je povinen kupující prodávajícího neprodleně písemně informovat, aby mohly být uplatněny případné nároky prodávajícího z vlastnictví zboží.

Závěrečná ustanovení
1. Pokud v těchto VOP nebo kupní či jiné smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy prodávajícího a kupujícího příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice.

2. V případě, že jednotlivá ustanovení těchto VOP nebo jejich části se stanou neplatnými nebo nevymahatelnými, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VOP.

3. Smluvní strany sjednávají, že případné rozpory, které by mezi nimi vznikly při plnění smluv budou přednostně řešit smírným jednáním na úrovni smluvních stran. V případě, že nedojde k dohodě o sporné otázce do 30 dnů ode dne doručení výzvy k smírnému jednání, bude věc předložena k rozhodnutí příslušnému soudu. Pro případ jakéhokoliv sporu vyplývajícího z obchodních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím si smluvní strany sjednávají v souladu s ustanovením § 89a občanského soudního řádu místní příslušnost soudu prvního stupně dle sídla prodávajícího.

4. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. dubna 2019. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem nejméně 15 dní předem s tím, že nové VOP jsou platné pro všechny obchodní případy uzavřené po datu jejich účinnosti. Vyhlášením se pro tyto účely rozumí zveřejnění na webových stránkách prodávajícího www.nastrojenechvil.cz. Vyhlášení může prodávající provést rovněž elektronickou poštou s odkazem na své webové stránky.